de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Ir abajo

de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Mensaje  Jaume de Ponts i Mateu el Mar Nov 13, 2012 1:31 am

"Πόπλιος Κλώδιος ἦν ἀνὴρ γένει μὲν εὐπατρίδης καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ λαμπρός, ὕβρει δὲ καὶ θρασύτητι τῶν ἐπὶ βδελυρίᾳ περιβοήτων οὐδενὸς δεύτερος. οὗτος ἤρα Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικός, οὐδ’ αὐτῆς ἀκούσης, ἀλλὰ φυλακαί τε τῆς γυναικωνίτιδος ἀκριβεῖς ἦσαν, ἥ τε μήτηρ τοῦ Καίσαρος Αὐρηλία γυνὴ σώφρων περιέπουσα τὴν νύμφην ἀεὶ χαλεπὴν καὶ παρακεκινδυνευμένην αὐτοῖς ἐποίει τὴν ἔντευξιν. Ἔστι δὲ Ῥωμαίοις θεὸς ἣν Ἀγαθὴν ὀνομάζουσιν, ὥσπερ Ἕλληνες Γυναικείαν, καὶ Φρύγες μὲν οἰκειούμενοι Μίδα μητέρα τοῦ βασιλέως γενέσθαι φασί, Ῥωμαῖοι δὲ νύμφην δρυάδα Φαύνῳ συνοικήσασαν, Ἕλληνες δὲ τῶν Διονύσου μητέρων τὴν ἄῤῥητον. ὅθεν ἀμπελίνοις τε τὰς σκηνὰς κλήμασιν ἑορτάζουσαι κατερέφουσι, καὶ δράκων ἱερὸς παρακαθίδρυται τῇ θεῷ κατὰ τὸν μῦθον. ἄνδρα δὲ προσελθεῖν οὐ θέμις οὐδ’ ἐπὶ τῆς οἰκίας γενέσθαι τῶν ἱερῶν ὀργιαζομένων, αὐταὶ δὲ καθ’ ἑαυτὰς αἱ γυναῖκες πολλὰ τοῖς Ὀρφικοῖς ὁμολογοῦντα δρᾶν λέγονται περὶ τὴν ἱερουργίαν. ὅταν οὖν ὁ τῆς ἑορτῆς καθήκῃ χρόνος, ὑπατεύοντος ἢ στρατηγοῦντος ἀνδρός, αὐτὸς μὲν ἐξίσταται καὶ πᾶν τὸ ἄῤῥεν, ἡ δὲ γυνὴ τὴν οἰκίαν παραλαβοῦσα διακοσμεῖ. καὶ τὰ μέγιστα νύκτωρ τελεῖται, παιδιᾶς ἀναμεμειγμένης ταῖς παννυχίσι, καὶ μουσικῆς ἅμα πολλῆς παρούσης.Ταύτην τότε τὴν ἑορτὴν τῆς Πομπηΐας ἐπιτελούσης, ὁ Κλώδιος οὔπω γενειῶν, καὶ διὰ τοῦτο λήσειν οἰόμενος, ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἀναλαβὼν ἐχώρει, νέᾳ γυναικὶ τὴν ὄψιν ἐοικώς· καὶ ταῖς θύραις ἐπιτυχὼν ἀνεῳγμέναις, εἰσήχθη μὲν ἀδεῶς ὑπὸ τῆς συνειδυίας θεραπαινίδος, ἐκείνης δὲ προδραμούσης, ὡς τῇ Πομπηΐᾳ φράσειε, καὶ γενομένης διατριβῆς, περιμένειν μὲν ὅπου κατελείφθη τῷ Κλωδίῳ μὴ καρτεροῦντι, πλανωμένῳ δ’ ἐν οἰκίᾳ μεγάλῃ καὶ περιφεύγοντι τὰ φῶτα προσπεσοῦσα τῆς Αὐρηλίας ἀκόλουθος, ὡς δὴ γυνὴ γυναῖκα παίζειν προὐκαλεῖτο, καὶ μὴ βουλόμενον εἰς τὸ μέσον εἷλκε, καὶ τίς ἐστι καὶ πόθεν ἐπυνθάνετο. τοῦ δὲ Κλωδίου φήσαντος Ἅβραν περιμένειν Πομπηΐας, αὐτὸ τοῦτο καλουμένην, καὶ τῇ φωνῇ γενομένου καταφανοῦς, ἡ μὲν ἀκόλουθος εὐθὺς ἀπεπήδησε κραυγῇ πρὸς τὰ φῶτα καὶ τὸν ὄχλον, ἄνδρα πεφωρακέναι βοῶσα, τῶν δὲ γυναικῶν διαπτοηθεισῶν, ἡ Αὐρηλία τὰ μὲν ὄργια τῆς θεοῦ κατέπαυσε καὶ συνεκάλυψεν, αὐτὴ δὲ τὰς θύρας ἀποκλεῖσαι κελεύσασα περιῄει τὴν οἰκίαν ὑπὸ λαμπάδων, ζητοῦσα τὸν Κλώδιον. εὑρίσκεται δ’ εἰς οἴκημα παιδίσκης ᾗ συνεισῆλθε καταπεφευγώς, καὶ γενόμενος φανερὸς ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐξελαύνεται διὰ τῶν θυρῶν. τὸ δὲ πρᾶγμα καὶ νυκτὸς εὐθὺς αἱ γυναῖκες ἀπιοῦσαι τοῖς αὑτῶν ἔφραζον ἀνδράσι, καὶ μεθ’ ἡμέραν ἐχώρει διὰ τῆς πόλεως λόγος, ὡς ἀθέσμοις ἐπικεχειρηκότος τοῦ Κλωδίου καὶ δίκην οὐ τοῖς ὑβρισμένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς θεοῖς ὀφείλοντος. Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἷς τῶν δημάρχων ἀσεβείας, καὶ συνέστησαν ἐπ’ αὐτὸν οἱ δυνατώτατοι τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς, ἄλλας τε δεινὰς ἀσελγείας καταμαρτυροῦντες, καὶ μοιχείαν ἀδελφῆς ἣ Λευκούλλῳ συνῳκήκει. πρὸς δὲ τὰς τούτων σπουδὰς ὁ δῆμος ἀντιτάξας ἑαυτὸν ἤμυνε τῷ Κλωδίῳ καὶ μέγα πρὸς τοὺς δικαστὰς ὄφελος ἦν, ἐκπεπληγμένους καὶ δεδοικότας τὸ πλῆθος. ὁ δὲ Καῖσαρ ἀπεπέμψατο μὲν εὐθὺς τὴν Πομπηΐαν, μάρτυς δὲ πρὸς τὴν δίκην κληθείς, οὐδὲν ἔφη τῶν λεγομένων κατὰ τοῦ Κλωδίου γιγνώσκειν. ὡς δὲ τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὁ κατήγορος ἠρώτησε „πῶς οὖν ἀπεπέμψω τὴν γυναῖκα;“ „ὅτι“ ἔφη „τὴν ἐμὴν ἠξίουν μηδ’ ὑπονοηθῆναι“. ταῦθ’ οἱ μὲν οὕτω φρονοῦντα τὸν Καίσαρα λέγουσιν εἰπεῖν, οἱ δὲ τῷ δήμῳ χαριζόμενον, ὡρμημένῳ σῴζειν τὸν Κλώδιον. ἀποφεύγει δ’ οὖν τὸ ἔγκλημα, τῶν πλείστων δικαστῶν συγκεχυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως μήτε παρακινδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς καταψηφισάμενοι, μήτ’ ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρίστοις..." {maestro Πλούταρχος, dixit -cfr. s/. "Βίοι Παράλληλοι (Καίσαρ)", liber IX-X (cfr., v.g., la ed. del maestro Theodor Doehner -A. Firmin Didot, París, 1857/1862-)}

De momento, sí.

Da para mucho, concretamente, esta cita..; oi?

Por ejemplo, respecto del popularmente llamado affaire Urdangarín; ¿verdad?

Siempre, en cualquier caso, a su disposición.

Jaume de Ponts i Mateu
jaumedeponts@terra.es
Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
12/11/2012, 14'31 hs. p.m.
¡Oh, la HISTORIA!
http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282

post scriptum.- puédese, de precisarlo o desearlo, encontrar una aceptable versión al castellano de la cita en, v.g., la página:

http://es.wikisource.org/wiki/Vidas_paralelas:_Julio_C%C3%A9sar
avatar
Jaume de Ponts i Mateu

Cantidad de envíos : 29
Edad : 61
Localización : Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
Fecha de inscripción : 11/11/2012

Ver perfil de usuario http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282

Volver arriba Ir abajo

Re: de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Mensaje  Madison el Mar Nov 13, 2012 10:16 am

Deberías poner la traducción,no le veo mucho sentido que abras un hilo que nadie puede leer
avatar
Madison

Cantidad de envíos : 5195
Fecha de inscripción : 17/03/2008

Ver perfil de usuario http://cafedemadison.blogspot.com/

Volver arriba Ir abajo

hay...

Mensaje  Jaume de Ponts i Mateu el Mar Nov 13, 2012 10:27 am

Madison escribió:deberías poner la traducción...
Hay un enlace en el post scriptum... ¿No ha leído hasta el final quizá?

Y, por cierto y hablando de pelín..; ¿de verdad piensa que "nadie" puede leer griego clásico? Curioso, sí.

Siempre, en cualquier caso, a su disposición.

Jaume de Ponts i Mateu
jaumedeponts@terra.es
Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
12/11/2012, 23'26 hs. p.m.
¡Oh, la HISTORIA!
http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282
avatar
Jaume de Ponts i Mateu

Cantidad de envíos : 29
Edad : 61
Localización : Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
Fecha de inscripción : 11/11/2012

Ver perfil de usuario http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282

Volver arriba Ir abajo

Re: de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Mensaje  Madison el Mar Nov 13, 2012 10:37 am

Ni idea, lo que si puedo decir es que yo no se griego aniguo ni moderno, además estamos en un foro de lengua española, así que se agradece que los libros se abran en esa alengua y si luego se quiere añadir o traducir en otra pues fantástico
avatar
Madison

Cantidad de envíos : 5195
Fecha de inscripción : 17/03/2008

Ver perfil de usuario http://cafedemadison.blogspot.com/

Volver arriba Ir abajo

a ver, a ver, a ver...

Mensaje  Jaume de Ponts i Mateu el Mar Nov 13, 2012 10:51 am

Madison escribió:se agradece que...
¿Quiere decirme, en definitiva, que es muy difícil y quizá hasta en extremo complicado para algún usuario de la casa ir, sin más, al enlace ab origo propuesto y hacer click?

¡Ah!; y, a día de hoy, más de tres centenares de licenciados/as en classiques SÓLO en la provincia de Barcelona. Entiendo que los/as licenciados/as en classiques son parte aussi del publique potencial de un foro de la Red como éste.., ¿no?

¿Volvemos, por ejemplo, a la temática propuesta en el post que da inicio a este hilo versus la concreta y específica cita hecha?

Siempre, en cualquier caso, a su disposición.

Jaume de Ponts i Mateu
jaumedeponts@terra.es
Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
12/11/2012, 23'46 hs. p.m.
¡Oh, la HISTORIA!
http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282
avatar
Jaume de Ponts i Mateu

Cantidad de envíos : 29
Edad : 61
Localización : Lleida (Segrià -Catalunya/UE-)
Fecha de inscripción : 11/11/2012

Ver perfil de usuario http://www.my-forum.org/foros.php?id=30282

Volver arriba Ir abajo

Re: de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Mensaje  Madison el Mar Nov 13, 2012 11:10 am

Oye que me da igual los trepecientos mil que sepan griego antiguo. Yo no. Y por lo tanto ya es mas que suficiente
Creo que no has comprendido lo que te he dicho. Es un foro español y los hilos se ponen en ese idioma, si quieres añadir traducción perfecto. Y si no lo borraré
avatar
Madison

Cantidad de envíos : 5195
Fecha de inscripción : 17/03/2008

Ver perfil de usuario http://cafedemadison.blogspot.com/

Volver arriba Ir abajo

Re: de las "Βίοι Παράλληλοι"...

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.